Online resume
ไฟล์ประกอบการสมัคร รูปถ่าย (jpg file) *
หลักฐานการสมัคร
(ให้ Zip หลักฐานทั้งหมด เหลือเพียง Zip file 1 file เท่านั้น มิเช่นนั้น จะไม่ได้รับการพิจารณา)
 
ตำแหน่งที่สมัคร *

วันที่พร้อมจะทำงาน

*
ทราบการสมัครครั้งนี้จาก หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์หางาน อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ บาท*
ข้อมูลส่วนตัว
 
  นาย นาง นางสาว
ชื่อ-สกุล *
Name in English
ชื่อเล่น (ไทย)
ชื่อเล่น (อังกฤษ)
วัน เดือน ปี เกิด *
ที่อยู่ปัจจุบัน *
โทรศัพท์ *
มือถือ
Email *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ส่วนสูง cm.
น้ำหนัก kg.
สัญชาติ
เชื่อชาติ
ศาสนา
บัตรประชาชนเลขที่
ออกให้ ณ
วันออกบัตร
วันหมดอายุ
การเกณฑ์ทหาร จับใบดำ ผ่านการเรียน รด. ถ้ายัง ถึงกำหนดเมื่อใด
รถยนต์ส่วนตัว ไม่มี มี
รถจักรยานยนต์ส่วนตัว ไม่มี มี ใบขับขี่เลขที่
สถานภาพครอบครัว
  โสด สมรส (จดทะเบียน) สมรส (ไม่จดทะเบียน) หย่า ม่าย
ชื่อคู่สมรส อาชีพ สถานที่ทำงาน
จำนวนบุตร
ชื่อบิดา อายุ อาชีพ
สถานที่ทำงาน
ชื่อมารดา อายุ อาชีพ
สถานที่ทำงาน
จำนวนพี่น้อง คน     ชาย คน     หญิง คน     เป็นคนที่
  ระบุชื่อพี่-น้อง สถานที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์
1.
2.
3.
4.
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถานศึกษา
ปีที่จบ
วิชาเอก
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ประวัติการทำงาน
ชื่อสถานที่ทำงาน ประเภทธุรกิจ ตั้งแต่ - ถึง ตำแหน่ง เงินเดือน สาเหตุที่ออก
-
-
-
-
การฝึกอบรม
หลักสูตรที่อบรม ระยะเวลาในการอบรม สถาบันที่จัดอบรม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  
การพูด ดีมาก ดี พอใช้
การอ่าน ดีมาก ดี พอใช้
การเขียน ดีมาก ดี พอใช้
ความรู้ด้านภาษาอื่น ระบุ
การพูด ดีมาก ดี พอใช้
การอ่าน ดีมาก ดี พอใช้
การเขียน ดีมาก ดี พอใช้
พิมพ์ดีด ไทย คำ/นาที อังกฤษ คำ/นาที
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็น
งานอดิเรก
กีฬาที่สนใจ
ความสามารถพิเศษ
กรณีฉุกเฉินให้ติดต่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
ท่านเคยป่วยหนัก หรือได้รับอุบัติเหตุรุนแรงในระยะ 2 ปีที่ผ่านมาหรือไม่
เคย ระบุชื่อโรคและโรงพยาบาลที่รักษา

ไม่เคย
สุขภาพโดยทั่วไปในปัจจุบัน ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ดี
บุคคลอ้างอิงที่บริษัทฯ สามารถตรวจสอบประวัติการทำงานได้
ชื่อ บริษัท ตำแหน่ง โทรศัพท์
 
คำถาม (เพื่อประโยชน์ของท่านเอง ควรกรอกข้อมูลในส่วนนี้ให้ดีที่สุด)
จงอธิบายว่าทำไมบริษัทฯ จึงควรรับท่านเข้าทำงานในตำแหน่งที่ท่านสมัคร
1.
2.
3.
4.
5.
ทำไมคุณถึงอยากร่วมงานกับ Bangkok Solutions
1.
2.
3.
4.
5.
ให้บอกถึงประสบการณ์ที่คุณมีจากการทำงานที่ผ่านมา ซึ่งทำให้คุณเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัคร
1.
2.
3.
4.
5.
captcha
Security Code:
ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ ถ้าหลังจากข้าพเจ้าทำงานแล้วพบว่า ข้อความในใบสมัครหรือเอกสารที่นำมา แสดงไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย หรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น